logo

Privacyverklaring

Battery Street, gevestigd te 8540 Deerlijk, Nijverheidslaan 50, ondernemingsnummer 0564.255.946, is de verwerkingsverantwoordelijke van Persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.batterystreet.be
Nijverheidslaan 50
8540 Deerlijk
056/61.79.77
privacy@batterysupplies.eu

Battery Street vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Battery Street zet in op de naleving van de General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgens de Europese Verordening 2016/679 zoals van toepassing sinds 25 mei 2018. Wij streven er dan ook naar om uw Persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in deze Privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw Persoonsgegevens:

Wanneer u bijkomende vragen heeft, of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over inhoud van deze Privacyverklaring dan kan u steeds contacteren door en email te sturen of gebruik te maken van de contactgegevens zoals hoger vermeld.

1. Begrippen in deze privacyverklaring

‘Persoonsgegevens’: persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon (naam, adres, telefoonnummer…)

‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de ‘eigenaar’ van bepaalde Persoonsgegevens. Dit kan Battery Street zelf zijn, of een derde (bijvoorbeeld onze klanten).

‘Verwerker’: degene die de gegevens daadwerkelijk verwerkt.

Voor vragen aangaande deze Privacyverklaring kunt u ons contacteren via privacy@batterysupplies.eu.

2. Welke Persoonsgegevens verwerken wij?

Battery Street verwerkt uw Persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Battery Street verwerkt Persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.

Het gaat dus zowel om de Persoonsgegevens van onze klanten, de door onze klanten en leveranciers opgegeven contactpersonen, maar ook potentiële klanten, de contactpersonen bij potentiële klanten en de Persoonsgegevens van potentiële werknemers.

Battery Street kan volgende Persoonsgegevens van u verzamelen of verkrijgen:

Battery Street heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, teneinde te voorkomen dat de er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@batterysupplies.eu, dan verwijderen wij die informatie.

3. Waarom verwerken wij Persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Battery Street neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

4. Op welke wettelijke basis baseren wij ons?

Battery Street verwerkt enkel de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst tussen u en ons te kunnen uitvoeren. Daarnaast verwerken wij Persoonsgegevens om efficiënt in contact te kunnen treden met onze klanten en leveranciers. Om die reden worden eenvoudige contactgegevens bijgehouden van onze contactpersonen bij klanten en leveranciers. Dit behoort tot ons gerechtvaardigd belang, met name een efficiënte bedrijfsvoering.

Daarnaast houden wij onze klanten ook graag op de hoogte van onze activiteiten door middel van nieuwsbrieven. Het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze bestaande klanten op de hoogte te houden van nieuwe producten. Dit behoort eveneens tot het belang van onze klanten. Elke klant heeft steeds de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn gegevens in het kader van direct marketing.

Wanneer wij onze prospecten wensen te informeren aan de hand van nieuwbrieven verzoeken wij steeds om hun toestemming. Ook wanneer een contactformulier op de website wordt ingevuld kan er toestemming gegeven worden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Van zodra u deze niet langer wenst te ontvangen, kan u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Het gebeurt dat wij gecontacteerd worden door kandidaat-medewerkers. Het behoort tot ons gerechtvaardigd belang om de gegevens van kandidaat-medewerkers voor een beperkte tijd bij te houden. Indien wij beslissen om uw kandidatuur niet te weerhouden zullen wij steeds om uw toestemming vragen indien wij uw gegevens langer wensen bij te houden met het oog op ons wervingsreserve.

In het kader van de algemene beveiliging van de bedrijfsgebouwen maakt Battery Street gebruik van camerabewaking. Het behoort tot het gerechtvaardigd belang van Battery Street om dergelijke Persoonsgegevens te verwerken doch dit gebeurt steeds conform de Belgische Camerawetgeving.

5. Toegang door en doorgifte aan derden

Battery Street verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo doen wij beroep op externe partijen voor technische ondersteuning (hosten van de website), versturen van e-mails (software om mailverkeer te verwerken of e-mailprovider), inschakelen incassobureau… Dergelijke ontvangers van uw Persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Met de bedrijven die uw Persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

6. Duur van de verwerking

Battery Street houdt uw Persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

7. Vertrouwelijkheid en beveiliging

Battery Street verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw Persoonsgegevens te waarborgen via technische beveiligingsmaatregelen zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging wordt voorkomen.

De aan Battery Street bezorgde Persoonsgegevens blijven bewaard bij Battery Street desgevallend bij de Verwerker op servers in België of de Europese Unie.

8. Vertrouwelijkheid en beveiliging

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens door Battery Street. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kan bij onze een verzoek indienen om de Persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt dergelijk verzoek tot uitoefening van één of meerdere van bovenstaande rechten tot ons richten via privacy@batterysupplies.eu .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.

Wij reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen de 4 weken, op uw verzoek.

Tenslotte willen wij er u ook op wijzen dat u het recht heeft om klacht in te dienen bij de Belgische Toezichthoudende Autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be

Indien u nog vragen hebt over ons privacybeleid, gelieve met ons contact op te nemen via privacy@batterysupplies.eu .

9. Wij gebruiken cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, en zo meer), en om uw meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.
Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om je persoonsgegevens te verwerken, verwijzen wij je graag door naar onze Cookieverklaring.